មណ្ឌលព័ត៌មាន

1. តើលោកអ្នកអាចបើកគណនីជាមួយនឹងU2play ដោយរបៀបណា?

ការចុះឈ្មោះមានលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតជាមួយនឹង U2BET
ហ៊ានទី១ ចុចលើប៊ូតុង “ចូលរួមឥឡូវនេះ” ដែលឋិតនៅជ្រុងស្ដាំផ្នែកខាងលើនៃទំព័រដើម
ជំហ៊ានទី២ បំពេញព័ត៌មានតាមការណែនាំបន្ដបន្ទាប់ដូចខាងក្រោម៖

ឈ្មោះគណនី
ឈ្មោះដែលលោកអ្នកត្រូវប្រើដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ និងចូលទៅក្នុងគណនី U2BET ។ ឈ្មោះគណនីត្រូវមានពី ៦-៩ តួនៃការផ្សំបញ្ចូលគ្នារវាងព្យព្ជានៈនិងលេខ។

លេខសម្ងាត់
លោកអ្នកត្រូវរក្សាលេខសម្ងាត់គណនីផ្ទាល់ខ្លួនអោយបានល្អបំផុត។

នាមត្រកូលនិងនាមខ្លួន
សូមលោកអ្នកមេត្តាធ្វើការបញ្ជាក់ថាតើនាមត្រកូលនិងនាមខ្លួនត្រូវបានបំពេញត្រឹមត្រូវហើយឬនៅ ដើម្បីប្រើជាមូលដ្ឋានផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណគណនី ក្នុងករណីមានការទូទាត់។

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
សូមធ្វើការបំពេញព័ត៌មានអោយបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណគណនី។

លេខទំនាក់ទំនង
សូមធ្វើការបំពេញលេខទំនាក់ទំនងអោយបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីសុវត្ថិភាពគណនី និងទទួលបានសេវាអតិថិជនកាន់តែប្រសើរ។ លោកអ្នកពុំចាំបាច់បំពេញលេខកូដប្រទេសនៅពីមុខលេខទំនាក់ទំនងឡើយ (ឧ: 0123456789)

រូបិយប័ណ្ណ
លោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណដែលលោកអ្នកចង់ប្រើជាមធ្យោបាយទូទាត់ ក្នុងការដាក់ដកប្រាក់ និងភ្នាល់។

អ្នកណែនាំ
សូមបំពេញអត្តសញ្ញាណគណនីអ្នកណែនាំអោយបានត្រឹមត្រូវ(បើមាន)